Prawie 3,4 mln euro dla Liwocza

LGD Liwocz

3 379 670,55 euro będzie do dyspozycji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Liwocz, a tym samym także dla naszej gminy, która należy do LGD. Stowarzyszenie zawarło umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2023 – 2029 dla obszaru 5 gmin, tj. Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn, będzie wdrażana w ramach:

  • Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (I 13.1. – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)), finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz
  • Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (Priorytet 8 – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Cele Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nakierowane są przede wszystkim na:

  • tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu miejsc pracy poprzez rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnych zasobów i innowacyjne rozwiązania, a także aktywizację polegającą na podnoszeniu kompetencji zawodowych i cyfrowych,
  • poprawę dostępu do edukacji, wiedzy, rozwoju zainteresowań oraz oferty spędzania czasu wolnego
  • włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych oraz osób w niekorzystnej sytuacji i potrzebujących wsparcia
Zdjęcia