Świadczenie dla działaczy opozycji i represjonowanych

ZUS logo

Rzeszowski Oddział ZUS zaprasza do skorzystania z telefonicznego dyżuru eksperckiego poświęconego świadczeniu wyrównawczemu dla opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych politycznie. Piątek (11.12) w godz. 9:00-10:00  pod numerem telefonu: 17 858 61 85.

Od 15 października, osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
mogą ubiegać się o świadczenie wyrównawcze, jeśli pobierają:  emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy
w wysokości niższej niż 2 400 zł.

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek, do którego należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze
musi także złożyć w ZUS dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Wystawia go zagraniczna instytucja właściwa do spraw emerytalno-rentowych.

Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA ) można złożyć w każdej placówce ZUS. Decyzję w sprawie świadczenia wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

Gdy ZUS ustala, czy kwota pobieranych świadczeń emerytalno – rentowych  jest niższa niż  2400 zł,
to bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych.
Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.