NOWY SYSTEM Gospodarki Odpadami

Szanowni Mieszkańcy  Gminy Pilzno z dniem 1 lipca 2013 r. zaczyna obowiązywać NOWY SYSTEM Gospodarki Odpadami

      Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niesie szereg zmian, które obowiązywać będą od 01 lipca 2013 roku. W ramach przyjętych rozwiązań ustawowych z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje obowiązki zorganizowania odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

        Odbiór odpadów odbywał się będzie  zgodnie z dostarczonym harmonogramem wywozu. Właściciel na dzień wyznaczonej zbiórki zobowiązany będzie wystawić pojemnik przed wejście na teren nieruchomości najpóźniej do godziny 7ºº rano.

W zamian za uiszczoną opłatę każdy właściciel nieruchomości otrzyma jeden worek/miesiąc na osobę zamieszkującą nieruchomość na którym umieszczony będzie identyfikator przypisany dla danej nieruchomości. Worki na odpady właściciel nieruchomości otrzyma w dowolnym przez siebie wybranym kolorze według własnych potrzeb, które dostępne będą w punkcie dystrybucji worków. Punkt dystrybucji worków zlokalizowany będzie w Pilźnie ul. Rynek 6 (wejście od ul. Mickiewicza) i czynny będzie w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godz. od 8ºº do 16ºº. W przypadku zapotrzebowania większej ilości worków właściciel nieruchomości będzie mógł dokonać dodatkowego zakupu. W ramach poniesionej opłaty nie będą dostarczane pojemniki.

Zbiórka doraźna obejmowała będzie:, meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, popioły i żużle z domowych palenisk. Zbiórka doraźna odpadów poprzedzona będzie ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów – jeden raz w roku.

Ponadto na terenie Gminy Pilzno funkcjonował będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy bezpłatnie będą mogli dostarczać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk). Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany będzie w obrębie działki nr ewid. 826/1 w miejscowości Łęki Dolne („KZ” Firma Handlowo -Usługowa Zdzisław Kozioł z/s Łęki Dolne 89b) i świadczyć będzie usługi w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 7ºº do 15ºº oraz w sobotę od 7ºº do 12ºº .