Program Rodzina 500 plus - informator

Logo Programu Rodzina 500 plus

W związku z rozszerzeniem obostrzeń sanitarnych od 20 marca 2021 roku uprasza się strony o składanie wniosków drogą elektroniczną lub do urny znajdującej się w korytarzu  budynku przy ulicy 3 Maja 1. 

Na wszelkie pytania dotyczące:

- przyznania prawa do świadczenia wychowawczego

- zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym

- dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych

- dowozu uczniów do szkół

można uzyskać informacje pod numerami tel. 14 672 22 22, 14 672 17 21.


Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie informuje, że rodzice którzy złożyli wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 mają przyznane świadczenie do dnia 31.05.2021 r. lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Nowy okres składania wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego rozpocznie się od dnia 01.02.2021 r. drogą elektroniczną, a od dnia 01.04.2021 r. wnioski będą przyjmowane w formie papierowej w siedzibie MZEASz. i P w Pilźnie przy ul. 3 Maja 1.

Z uwagi na powyższe obecnie nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze na dzieci, które mają już przyznane świadczenie.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Pilźnie pod nr tel. (14) 6721721.


Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wniosek, Załącznik 1, Klauzura informacyjna - RODO


Informacja dotycząca przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego w kolejnym okresie zasiłkowym

Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego  w ramach programu „Rodzina 500 plus” wraz z niezbędnymi załącznikami na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 01 sierpnia 2017 r. w siedzibie biura przy ul. 3-go Maja 1.

Aby zachować ciągłość wypłat świadczenia, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć do 31 sierpnia 2017 r. Jeżeli wniosek wpłynie we wrześniu br., to wypłata świadczenia z  wyrównaniem  za październik nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2017 r.

 Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 01 października 2017 r., rokiem bazowym,  z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2016.  Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 195/. 

W Gminie Pilzno wsparcie w formie świadczenia wychowawczego otrzymało dotychczas ponad 2450 dzieci, a programem objętych zostało blisko 1450 rodzin. W ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus”Gmina Pilzno do końca maja 2017 r. wypłaciła świadczenia na łączną kwotę  17 172 888,07 zł.


Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie informuje, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214.) został opublikowany  wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą od 22 marca 2016 r.:

- w siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Pilźnie, ulica Rynek 6,

- w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Pilzno,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Pilźnie.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie przy ul. 3 Maja 1 (dawny budynek Policji).

Komunikat

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Pilźnie informuje mieszkańców Gminy Pilzno, że w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Warunki ubiegania się o  świadczenie wychowawcze:

Ubiegający się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci podaje we wniosku podstawowe dane dotyczące rodziny. W przypadku świadczenia również na pierwsze dziecko wymagane są informacje pozwalające na ustalenie dochodu rodziny za rok 2014, który jest rokiem bazowym, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art 30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (DzU. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

d) umowę dzierżawę – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzina lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokości zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem;

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granica albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy , w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W rozporządzeniu określono także listę dodatkowych dokumentów, wymaganych w szczególnych przypadkach, np. wobec cudzoziemców czy rodziców adopcyjnych, m.in.:

  • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa  w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
  • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego w prowadzonym postępowaniu dziecka;
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Wspomniane rozporządzenie oprócz wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zawiera również wzory:

  • oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • oświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego.

     Informacje na temat Programu „Rodzina 500 plus” dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.