Plan do konsultacji

Trzy strzałki wychodzące z jednego punktu

Do 21 grudnia trwać będą konsultacje społeczne w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pilzno. Dokument, po uchwaleniu go przez Radę Miejską w Pilźnie, ułatwi gminie starania o uzyskanie dofinansowania do inwestycji ograniczających emisję spalin do atmosfery.

Integralną częścią programu były przeprowadzone latem br. badania ankietowe, którym poddano 800 gospodarstw na terenie gminy. Ich wyniki wskazują na to, że mieszkańcy chcieliby przede wszystkim uzyskać wsparcie na termomodernizację budynków, wymianę kotłów węglowych na gazowe, montaż pomp ciepła czy kolektorów słonecznych.

Oczekiwania mieszkańców korespondują z zakładanym celem programu, którym jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii oraz emisji pyłu zawieszonego. Realizacja programu przewidywana jest na cztery lata w okresie 2016 – 2020.

Do szczegółowych rozwiązań zawartych w programie wszyscy mieszkańcy od 1 grudnia mogą zgłaszać swoje uwagi w formie ustnej do protokołu, pisemnej lub droga elektroniczną na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej gminy oraz dostępnym w siedzibie urzędu. Wypełniony formularz należy złożyć osobiście, wysłać pocztą do Urzędu Miejskiego w Pilźnie z dopiskiem „ Konsultacje- PGN” lub wysłać na adres: mieniekomunalne@pilzno.um.gov.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości :Konsultacje –PGN”).

Po zakończeniu konsultacji plan w formie uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Pilźnie, która głosować będzie nad jego przyjęciem.