Ogłoszenia

Pomoc dla producentów kukurydzy

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku
o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy
z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

 • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
 • 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
 • 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
  i zachodniopomorskiego.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy budżet programu, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Dodatkowo zaznaczam, że zgodnie z informacja ARiMR godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

 • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r., biura będą otwarte dla rolników
  w godzinach od 07:00 do 18:00;
 • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r. od godziny 07:00 do 22:00
  lub do ostatniego interesanta;
 • ponadto biura będą czynne również w sobotę w dniu 24 lutego 2024 r. w godzinach
  od 08:00 do 16:00.

Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Pilzna odwołuje przetarg na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej w Parkoszu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 782/2 o pow. 0,20 ha.

Pliki do pobrania:

Dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. [na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)]

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub
 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie, ul. Legionów 28 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Organ ustala dochód na podstawie dochodów osiągniętych wyłącznie w 2022 r.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Wysokość dodatku osłonowego:

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
 • 343,20 zł dla 2-3 osobowego;
 • 486,20 zł dla 4-5 osobowego;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

 • 286,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
 • 429,00 zł dla 2-3 osobowego;
 • 607,75 zł dla 4-5 osobowego;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

 Informacja o przyznaniu świadczenia:

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji (Informacja
o przyznaniu dodatku wysyłana jest na adres e-mail podany we wniosku).
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych w OPS w Pilźnie: nr tel. 14 6761687, 14 6761688.

Zaproszenie do składania propozycji projektów do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki"

W związku z rozpoczęciem prac związanych z tworzeniem listy projektów, które stanowić będą załącznik do  Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030 (dalej Strategia)  zapraszamy Interesariuszy Strategii tj.: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji do złożenia propozycji projektów.

Projekty zakwalifikowane do umieszczenia na liście projektów Strategii muszą spełniać następujące warunki:

 1. Muszą być ponadlokalne - projekt ponadlokalny to taki, który pozytywnie oddziaływuje na więcej niż jedną gminę z terenu realizacji Strategii. Projekty mogą być zgłaszane w następujących formach:
  1. Projekt partnerski - to taki, w którym lider projektu składa wniosek oddziaływujący na więcej niż jedną gminę z terenu realizacji Strategii w imieniu i na rzecz partnerów.
  2. Projekt będący częścią wiązki projektów. Wiązka projektów to grupa projektów, które realizują ten sam Kierunek działania Strategii, ale indywidualnie oddziaływają na teren jednej gminy, a wspólnie oddziaływują na więcej niż jedną gminę z obszaru realizacji Strategii.
  3. Projekt indywidualny to projekt pozytywnie oddziaływujący na więcej niż jedną gminę z terenu realizacji Strategii.

Za pozytywne oddziaływanie na więcej niż jedną gminę należy rozumieć wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy projektu, tj. wspólne wykorzystanie stworzonej w jego ramach infrastruktury przez co najmniej 2 gminy w przypadku projektów „twardych”, lub objęcie wsparciem w przypadku projektów „miękkich”, mieszkańców co najmniej 2 gmin.

 1. Muszą realizować założenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022-2030 opisane w treści poszczególnych Kierunków działań Strategii. Strategia w wersji elektronicznej jest dostępna pod następującym linkiem http://www.pilzno.un.pl/bip/, a w wersji drukowanej znajduje się w Urzędzie Miejskim w Pilźnie, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno, pok. nr 6.

Projekty do Strategii można składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Należy wybrać gminę na terenie, której realizowany będzie projekt. W przypadku projektów,  których zakres rzeczowy obejmuje więcej niż jedną gminę propozycję projektu należy zgłosić do urzędu gminy, w której realizowany będzie większy zakres rzeczowy projektu (w ujęciu wartościowym). W przypadku projektów, których zakres rzeczowy obejmuje więcej niż jeden powiat propozycję projektu należy zgłosić do w starostwa powiatowego w, którym realizowany będzie większy zakres rzeczowy projektu (w ujęciu wartościowym).

Propozycje projektów należy składać w wersji drukowanej (podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu zgłaszającego propozycję projektu). Do wersji drukowanej należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną w formacie MS Word (plik można przesłać na adres elektroniczny sekretariat@gminapilzno.pl lub nagrać na płycie CD). Formularz propozycji projektu znajdują się poniżej. W treści formularza znajduje się instrukcja jego wypełniania.

Nabór propozycji projektów rozpocznie się w dniu 22.01.2024 r. od godz. 15.00  i zakończy się w dniu 12.02.2024 r. o godz. 15.00.  Propozycje projektów dostarczone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia propozycji projektu uważa się datę jego złożenia w Urzędzie Miejskim w Pilźnie, w pok. nr 6. Zgłoszone i zakwalifikowane propozycje projektów będą wprowadzane do systemu informatycznego przez gminę do 16.02.2023 r. do godz. 15.00.

Decyzję w sprawie wprowadzania do systemu informatycznego zgłoszonych propozycji projektów z terenu Gminy Pilzno podejmie Burmistrz Pilzna. Projekty nieuwzględnione stanowić będą listę projektów oczekujących na włączenie do Strategii. Od decyzji Burmistrza Pilzna nie przysługuje procedura odwoławcza. Decyzja o umieszczeniu projektu na liście projektów będzie podejmowana przez Radę Strategii. Informacja o projektach uwzględnionych na liście Strategii z terenu Gminy Pilzno podana zostanie do wiadomości publicznej na stronie BIP Gminy Pilzno.

Ogłoszenie I przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Pilzna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej w Parkoszu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 782/2 o pow. 0,20 ha. Cena wywoławcza 40 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 23.02.2024 r. o godz. 11:00.

Pliki do pobrania:

Rolniku weź udział w szkoleniu - stosowanie środków ochrony

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dębicy organizuje szkolenie UZUPEŁNIAJĄCE w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z włączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Szkolenie odbędzie się dnia 24.02.2024 w Łękach Górnych - Remiza OSP.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 723 977 434, 14 677 92 57.

Pliki do pobrania: